Bütün bu terör olayları ve unsurları Türkiye’yi durdurmaya ayarlı bir çaba..
Çok büyümüş, güçlenmiş siyasi aklı olgunlaşmış, tarihi ve coğrafyayı yeniden kavramış bir Türkiye İSTENMİYOR!
Asla pes etmemeli savaşı sınırlarımıza kadar getirenlerle hatta terörü başkentimize getirenlere karşı hesaplaşmayı bilmeliyiz.
Ve kararlılıkla bu yolda ilerlemeli geleceğimiz adına ülkemizdeki bu iltihaplı organı kökten söküp atmalıyız..
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.