Bazen Pazar..

Bazen Pazar bir uyuşukluk, bir tembellik değildir. Yıllarca hücre hapsinde ışığa hasret kalmış bir mahkûmun güneşle tanışması ve hayat arkadaşını düşünmeyi bile bir kenara bırakıp, kendi vücûdu/mevcûdiyeti ve kainatla hemhâl olmasıdır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.