Pazar Günleri Yasaklansın

Kitap okumak, bir yere gitmek, spor yapmak gibi aktivitelerin olmadığı bir Pazar, dinlenirken yorulmak demektir. Pazar günleri yasaklanmalı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.