KIZIL SÜRGÜN

  1. Daha sonra safsatanın ilişkili olabileceği zihinsel süreç ve kusurlardan bahsedip, bazı çarpıcı deneyleri aktardım.

Thabo Mbeki, AIDS’in HIV’den kaynaklanmadığını düşünüyor ve Geleneksel Afrika tedavi yöntemlerinin işe yarayacağını düşünüyordu.

Tevfik Uyar

Bilim(kurgu) Yazarı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store