TRANSDERMAL PATCH (ağrı bandı) NEDİR?

“Transdermal bantların kullanımı, ilk geçişte hepatik metabolizma, enzimatik sindirim saldırısı, ilaç hidrolizi ve asidik ortamda bozunma, ilaç dalgalanmaları ve gastrointestinal tahriş gibi oral ilaç verme ile ilişkili birçok sorunu ortadan kaldırabilir.”

Ağrı bantları yurtdışında yıllardır ilaç emdirilmiş halde kullanılırken ülkemizde çok bilinmemekte. Her ne kadar kültürel olarak yakı kavramına karşı kulak dolgunluğumuz varsa da burada bir miktar farklı bir banttan bahsediyor olacağız.

Ben de bu sebeple birtakım araştırmalar yaparak sizler için bu bandı 5n1k tekniğiyle açıklamaya çalışacağım.

Nedir?

Bu bant 3 katmandan oluşur: en içteki cildimize değen geçirgen yapışkan yüzey , ortadaki ilaç emdirilmiş tabaka ve tüm katmanları birarada tutan en dış yüzey.

Niçin kullanılabilir?

Ne zaman kullanılır?

Nasıl kullanılır?

Nereye uygulanır?

Kimler kullanabilir?

Benim bugün burada bahsedeceğim patch içeriği tamamen doğal ve sağlıklı şekilde bir araya gelmiş etkenlere sahip bir patch. İçerisinde özellikle #covid19 döneminde haliyle dikkatimi çeken kırmızı ginseng oldu. Çünkü Kırmızı ginseng ve c vit sinergistic çalışır ve viral enfeksiyonlara karşı doğal ve güçlü bir koruyucudur. Bu manada bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor diyebiliriz. Ayrıca kırmızı ginseng sayesinde bu patch ler erektil disfonksiyona etkilidir.

Transdermal bantların sigarayı bırakma, ağrı giderme, osteoporoz, doğum kontrolü, hareket hastalığı, anjina pektoris ve kalp rahatsızlıklarına yönelik tıbbi uygulamaları olmasına rağmen daha zorlu ilaçları verebilmesi için formülasyon geliştirmedeki ilerlemeler halen devam etmektedir.

Transdermal yamalar, aktif ve inaktif bileşenlerin fizikokimyasal özelliklerine ve uzun süreli kullanım için uygulanabilirliğine göre uyarlanabilir ve geliştirilebilir. Bu nedenle, transdermal yama gelişimi için bir dizi kimyasal yaklaşım ve fiziksel teknik araştırma altındadır. Yeni bilgiler edindikçe sizlerle paylaşıyor olacağım fakat zaten şimdi bile medikal anlamda teknolojinin geldiği nokta gerçekten sizce de büyüleyici değil mi?

Umarım hiçbiriniz hiçbir zaman ilaçlara ihtiyaç duymazsınız. Hepinize sevgiler.

Instagram: drtugbatunckaya

Ürün linki:

https://www.viaveta.com.tr/neverill-agri-bandi-agri-bandi-yaki-bandi-agri-kesici-band

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store