Chức năng các phím dòng máy định vị GPS Garmin Etrex

Các chức năng ở dưới dùng chung cho các dòng Máy định vị GPS Garmin Etrex 10, Etrex 20, Etrex 20x, Etrex 30x. Nên người dùng có thể bỏ qua hướng dẫn đối với những chức năng mà ở dòng eTrex 10/ eTrex 20 không có (ví dụ như: la bàn điện tử)

CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÍM

Phím Zoom (1): 
 Dùng để phóng to hay thu nhỏ tỷ lệ bản đồ. Khi nhấn ▲ để giãm tỷ lệ bản đồ ta sẽ chỉ thấy được 1 vùng nhỏ nhưng chi tiết. Ngược lại, khi nhấn t ta sẽ thấy được 1 vùng rộng lớn nhưng ít chi tiết hơn.
 Phím Back (2):
 Nhấn phím này để trở về menu trước đó.
 Phím Thumb Stick (3): 
 Dùng để di chuyển vệt sáng lên, xuống, sang phải, sang trái để chọn một chức năng nào đó trong menu hoặc dùng để di chuyển con trỏ trong màn hình bản đồ.
 Nhấn chính giữa phím này có tác dụng như phím Enter để chấp nhận 1 lệnh nào đó.
 Phím Menu (4): Từ bất kỳ trang màn hình nào:
 — Nhấn Menu 2 lần sẽ có Menu chính
 — Nhấn Menu 1 lần ta sẽ có danh sách chức năng phụ cho trang màn hình đó
 Phím Backlight (5):
 Dùng để tắt hoặc mở máy, đồng thời dùng để chỉnh độ sáng / tối của màn hình.

Xem chi tiết từng loại sản phẩm tại đây: http://sieuthivienthong.com/May-dinh-vi-GPS-Garmin/178/category.html

Trích nguồn: http://thitruongcongnghemoi.blogspot.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.