โหลดแนวข้อสอบ นักฟิสิกส์รังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ถาม-ตอบ ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไป

- การป้องกันอันตรายจากรังสี

- แนวข้อสอบการคำนวณเคมีกัมมันตภาพรังสี

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรังสี

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

  • **พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
Like what you read? Give นวพรรษ พิมวิเศษ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.