โหลดแนวข้อสอบ นักภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD

- ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS

- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ

- แนวข้อสอบระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่

- คู่มือการใช้งานโปรแกรม Map Window GIS

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ

- ถาม-ตอบ ความรู้เรื่อง การเขียน ย่อ ขยาย รูป แผนที่

- หลังการสำรวจและทำแผนที่

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

  • **พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
Like what you read? Give นวพรรษ พิมวิเศษ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.