โหลดแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาเอก (ด้านจุลชีววิทยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์

- ถาม — ตอบ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

- ถาม-ตอบ พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส

- แนวข้อสอบระบบภูมิคุ้มกัน

- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

- แนวข้อสอบด้านจุลชีววิทยา

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

  • **พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.