โหลดแนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ความรู้เรื่องภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ โรคสัตว์

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545

- แนวข้อสอบการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์

- แนวข้อสอบสัตวแพทย์

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

  • **พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
Like what you read? Give นวพรรษ พิมวิเศษ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.