โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครูวิชาเอกปฐมวัย เทศบาลเมืองบ้านดุง

ภาค ก

+ แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

+ แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

+ แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

+ แนวข้อสอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 + 2579

+ แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

+ แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

+ แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

+ แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน

+ แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน

+ แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

+ แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

+ แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

+ แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254

ภาค ข

+ แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานปฐมวัย

+ แนวข้อสอบ ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

+ แนวข้อสอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546

+ แนวข้อสอบ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

+ แนวข้อสอบ สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

+ แนวข้อสอบ พัฒนาการของมนุษย์

+ แนวข้อสอบ การจัดสภาพแวดล้อม

+ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครูวิชาเอกปฐมวัย เทศบาลเมืองบ้านดุง เป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ชื้อแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครูวิชาเอกปฐมวัย เทศบาลเมืองบ้านดุง เป็น pdf แถมฟรีทันที file mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Like what you read? Give นวพรรษ พิมวิเศษ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.