டுவிட்டர் அரசன்
டுவிட்டர் அரசன்

டுவிட்டர் அரசன்

நீர்த்து போகும் வாழ்க்கையில் தொலைந்து போகும் மனிதர்களை பற்றி எழுதிக்கொண்டிருக்கும் எழுத்தாளன். சினிமாவில் பாடல் எழுதிக்கொண்டு உலகை சுற்றும் இரவுலாவி நான்