เพราะเหมือนเริ่มศึกษาใหม่ทุกวัน ต่อยอดไปไหนไม่ได้
นักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้าใจ Fundamental
Sittiphol Phanvilai
39510

ตรงใจจริงๆ

Like what you read? Give Thananon Ngoenthaworn a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.