ปกตินับยังไงครับว่าครบ 1000 ครั้งแล้ว ต้องนับในใจ หรือจับเวลาเอาครับ
Kittisak Phetrungnapha
1

นับในใจอ่ะครับ แต่ถ้าขี้เกียจใช้จับเวลาเอา 10 นาทีก็น่าจะได้ครับ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Thanachart Ritbumroong’s story.