กระบวนการอัดรีดพลาสติก กระบวนการอัดรีดพลาสติก เป็นหนึ่งในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกให้มีรูปร่างตามแม่พิมพ์ (Mould) หรือหัวดาย (Die) และได้ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์แบบยาวต่อเนื่องตามความต้องการ โดยเครื่องอัดรีด หรือ Extruder (ดังภาพด้านล่าง) มีหลักการทำงานที่อาศัยความร้อนของบาเรล (Barrel) ที่เป็นทรงกระบอกกลวงและแรงเฉือนของเกลียว (Screw) ทำให้เม็ดพลาสติกเกิดการหลอมเหลวและถูกดันออกผ่านหัวดาย ซึ่งพลาสติกหลอมที่ออกมานั้นจำเป็นต้องมีการให้ความเย็น (Cooling) ด้วยน้ำหรือลมเย็น เพื่อลดอุณหภูมิให้เกิดการแข็งตัวและคงรูปตามหัวดาย อาจเพิ่มกระบวนการวัดและตัดชิ้นงานตามความยาวที่ต้องการ เช่น การขึ้นรูปท่อน้ำพีวีซี เป็นต้น

กระบวนการอัดรีดพลาสติก
กระบวนการอัดรีดพลาสติก

โฟโตคะตะไลซิส เป็นการใช้แสงในการกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ที่เรียกว่า โฟโตคะตะลิสต์ (Photocatalyst) โดยโฟโตคะตะลิสต์รับพลังแสงที่มีปริมาณมากพอ ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ ซึ่งโฟโตคะตะลิสต์ส่วนมากเป็นสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2), แคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) และซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เป็นต้น กลไกของปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิสต์ อนุภาคสารกึ่งตัวนำถูกกระตุ้นด้วยพลังงานแสงที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าแถบพลังงาน (Band gab energy) ของสารกึ่งตัวนำ ทำให้อิเล็กตรอนในแถบเวเลนซ์ถูกกระตุ้นและกระโดดไปยังแถบนำไฟฟ้าและส่งผลให้แถบเวเลนซ์เกิดหลุมประจุบวกขึ้น หากมีการสัมผัสกับความชื้นหรือน้ำจะก่อให้เกิดไฮดรอกซิลเรดิคอล (OH*) และซุปเปอร์ออกไซด์เรดิคอลแอนไอออน (O2˗*)

โฟโตคะตะไลซิส (Photocatalysis)
โฟโตคะตะไลซิส (Photocatalysis)