Em bé 9 tháng

Hôm nay, em bé của bố đã tròn 9 tháng tuổi. Suốt tháng vừa rồi con bị ốm nhẹ, ho, sổ mũi mãi mà không khỏi. Mỗi lần đưa đi bác sỹ khám, hút mũi con lại khóc ré lên…tháng này cố gắng khỏi hẳn con nhé. Bố mẹ đi làm con ở nhà chơi với bà Thiệp cả ngày. Chỉ mong đen cuối tuần đe dc choi voi anh Đậu, đưa đi My gym.

Mỗi lần khóc nhè, bố lại mang máy tính, đth ra để dỗ…con đâm ra cũng nghiện bài Hockey Pockey luôn.

Bé Đậu giờ đã bò khắp nhà, leo trèo nghịch đồ đạc, tìm hiểu thế giới. hãy luôn cười thật tươi ntn con nhé…my sweet heart !! happy 9 months !!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.