Noi tha dieu Quan 12

Thanh Tung
Mar 16 · 3 min read

Trước đây mình Google nhưng mà mấy cái địa chỉ chỉnh chung chung chả biết đường đi. Gần nhà mình quận 12 có một bãi thả diều lớn mà mình không biết, tìm trên mạng không ra nên hôm nay chia sẻ cho các bạn địa điểm này

Đây là một bãi thả diều mới, nằm trong khu đất đang quy hoạch. Buổi chiều mà đến đây bạn sẽ thấy diều bay dày đặc, đặc biệt là cuối tuần bầu trời đây những chú diều bay lượn

Địa chỉ bải diều thì mình không thấy địa chỉ cụ thể, vì nó chưa có tên đường. Nó nằm trong một con hẽm trên đường Nguyễn Thị Búp Quận 12.

Xem thêm địa điểm thả diều tại nhà thi đấu đa năng Quận 12: https://www.youtube.com/watch?v=XG6j-UmE28Q

Nếu chạy từ đường Dương Thị Mười rẻ vào Nguyễn thị Búp bạn chạy tầm 1KM sẽ đi qua 2 cái hồ, đi một chút nữa sẽ có quán Vịt Nướng Vân Đình(ĐC: 209 Đường Nguyễn Thị Búp, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam), đối diện sẽ có một con đường nhỏ vào Đồng Diều

Mình để link bản đồ đây để bạn tiện đi nhé: https://goo.gl/maps/46SJkPbAScy

Nhiều tới nỗi bạn sẽ thấy vài con dính lẹo với nhau trông rất buồn cười, thả một chặp là rất dễ mắc dây với nhau.

Nhiều loại diều có con cánh rộng cả 2 mét, có con diều thổi sáo. Nói chung diều ở đây rất nhiều loại quái vật. Và thấy thì chỉ có 1 con diều giấy, nó nhắc mình về tuổi thơ

Hồi đó mình hay tự làm diều và thả bằng dây chỉ. Có một lần mình thả nó bay cao vót, bay hơn mấy diều mua đẹp đẹp. Thả mấy trục dây, bay cao tít.

Vui nhất là thả ở quê nó cây cối, nó hay bị mắc trên cây nhiều lúc đứt dây đi tìm nó như đi tìm vịt đi lạc.

Ở Sài gòn tìm một nơi vui chơi như vậy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, một bãi đất rộng để bạn thả hồn sau những giờ làm việc.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ cùng bạn bè và người thân nhé ^ ^

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store