O nhiem khoi bui quan nuong, cong trinh bua vay

Thanh Tung
Dec 6, 2019 · 4 min read

Từ cầu Sài Gòn nhìn xuống, quận 2, TP.HCM mờ đục trong khói bụi — Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Những ngày gần đây, mù khô xuất hiện và kéo dài nhiều ngày tại TP.HCM, đây là kiểu thời tiết đặc trưng vào thời điểm giao mùa tại Nam Bộ. Tuy nhiên, theo ông Cao Tung Sơn — giám đốc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên — môi trường TP.HCM), đây cũng là một dạng ô nhiễm bụi, khói. | xử lý khí thải công nghiệp

Kết quả quan trắc cho thấy trong không khí có nhiều chất gây ô nhiễm như NO2, SO2, CO và cả bụi mịn PM2.5… Đây là các chất rất độc hại, nếu tiếp xúc lâu ngày có thể gây nhiều bệnh về đường hô hấp.

Theo đó, việc xây dựng, đi lại, sinh hoạt, thậm chí nấu nướng bằng than… của người dân là một trong những yếu tố chính gây ô nhiễm môi trường.

Một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được về các nguồn gây ô nhiễm không khí diễn ra hằng ngày tại TP.HCM. | công ty xử lý môi trường

Mặt nước kênh Nhiêu Lộc — Thị Nghè, Q.1, TP.HCM mờ ảo trong mù khô — Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các công trình xây dựng, sửa chữa đường sá đưa vào không khí một lượng bụi đáng kể — Ảnh: LÊ PHAN

Một chiếc xe ba gác cũ xì khói ra đường gây ô nhiễm — Ảnh: LÊ PHAN

sản phẩm xử lý môi trường

Đốt đủ loại rác, thậm chí cả rác thải nguy hại một cách vô tư là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường — Ảnh: LÊ PHAN

Khói từ một nhà máy thải thẳng ra bầu không khí tại quận Bình Thạnh — Ảnh: LÊ PHAN

Không chỉ có các loại khí thải công nghiệp và phương tiện có thể gây ô nhiễm môi trường, tăng nguy cơ ung thư mà khói thịt nướng cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người — Ảnh: DUYÊN PHAN

Những chiếc lò nướng nhỏ bé này cũng làm thoát ra bầu khí quyển một lượng khổng lồ những hạt độc hại — Ảnh: DUYÊN PHAN

Khói than thải ra môi trường cực kỳ độc hại — Ảnh: DUYÊN PHAN

Những lò nướng thịt đặt ven đường Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) khiến người đi đường phải hứng chịu khói thải ra từ đó — Ảnh: DUYÊN PHAN

Người lớn và trẻ nhỏ ra đường phải trang bị khẩu trang để bảo vệ chính mình — Ảnh: DUYÊN PHAN

Không khí mờ đục chứa nhiều chất ô nhiễm — Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhìn từ trên cao thành phố chìm trong lớp mù trắng xóa chiều 3–10 — Ảnh: DUYÊN PHAN

LÊ PHAN — DUYÊN PHAN

Nguồn : tuoitre.vn/o-nhiem-khoi-bui-tu-quan-nuong-xe-co-cong-trinh-xay-dung-bua-vay-tp-hcm-20191003180556903.htm

Thanh Tung

Written by

Công ty Xử lý khí thải công nghiệp tại tphcm https://www.pinterest.com/pin/779896860451077361

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade