เวลาในการตามหา

ระยะเวลาในการตามหาแต่ละอย่าง ใช้เวลาไม่เท่ากัน

บางอย่าง ใช้เวลา หลายปี
บางอย่าง ใช้เวลา ไม่ถึงปี
บางอย่าง ใช้เวลา ไม่กี่นาที
บางอย่าง ก็แทบจะ ไม่ต้องรอ

หรือ… บางอย่างก็อาจจะ ไม่เจอ
เพราะ.. มัน ไม่มี

แต่เรื่องราวระหว่างทางที่ตามหา
มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้

เพราะฉะนั้น จงเก็บทุกโอกาสที่เข้ามา

Like what you read? Give Sorawit Zongkun a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.