Nội dung kết cấu tài khoản 461 — nguồn kinh phí sự nghiệp

Tài khoản 461 — nguồn kinh phí sự nghiệp được dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án của đơn vị. Tài khoản này chỉ sử dụng ở các doanh nghiệp được Nhà nước cấp phát kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 461
 
Bên Nợ:
 
- Số chi bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án đã được duyệt quyết toán với nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án;
 
- Số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án sử dụng không hết hoàn lại cho NSNN hoặc nộp trả cấp trên.
 
Bên Có:
 
- Số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án đã thực nhận của Ngân sách hoặc cấp trên;
 
- Các khoản thu sự nghiệp phát sinh tại đơn vị được bổ sung nguồn kinh phí sự nghiệp.
 
Số Dư bên Có:
 
Số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án đã nhận của Ngân sách hoặc cấp trên cấp nhưng chưa sử dụng hoặc chưa được quyết toán.
 
- Tài khoản 461 có 02 tài khoản cấp hai:
 
+ 4611 — Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước: Phản ánh số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án thuộc năm trước đã sử dụng nhưng báo cáo quyết toán năm trước chưa được duyệt và số kinh phí sự nghiệp năm trước chưa sử dụng hết.
 
+ 4612 — Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay: Phản ánh nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án đã được Ngân sách hoặc cấp trên cấp năm nay, kể cả các khoản kinh phí sự nghiệp năm trước chưa sử dụng hết khi xét duyệt báo cáo quyết toán được chuyển thành khoản kinh phí của năm nay.
 
 
Các dịch vụ kiểm toán — kế toán của IAC Hà Nội cung cấp bao gồm:
 
- Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu, mua hoá đơn;
 
- Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm;
 
- Hạch toán kế toán;
 
- Lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực;
 
- Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân;
 
- Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính năm;
 
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán;
 
- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh;
 
- Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán;
 
- Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí;
 
- Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế.

Xem thêm:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.