Nội dung yêu cầu và yếu tố cấu thành chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là cơ sở ghi sổ kế toán và là cơ sở pháp lý cho mọi thông tin kế toán cung cấp, do đó chứng từ được dùng làm cơ sở ghi sổ kế toán phải là các chứng từ hợp pháp, hợp lệ. Sau đây là yêu cầu và yếu tố cấu thành chứng từ kế toán trong Doanh nghiệp.

Chứng từ kế toán là phương tiện chứng minh cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực sự hoàn thành, là cơ sở ghi sổ kế toán và thông tin về các hoạt động kinh tế tài chính, nó mang tính chất pháp lý. Do đó nội dung bán chứng từ kế toán phải có những yếu tố đặc trưng cho hoạt động kinh tế về nội dung, quy mô, thời gian, địa điểm phát sinh, các yếu tố thể hiện trách nhiệm của cá nhân, bộ phận đối với hoạt động kinh tế xảy ra.

Các yếu tố cấu thành nội dung bao gồm:

- Các yếu tố cơ bản: Là các yếu tố bắt buộc mọi chứng từ kế toán phải có như

+ Tên gọi chứng từ

+ Số chứng từ và ngày, tháng, năm lập chứng từ

+ Tên địa chỉ của cá nhân , đơn vị lập và nhận chứng từ

+ Nội dung tóm tắt của nghiệp vụ kinh tế

+ Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế tài chính ghi bằng số, tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu chi tiền ghi bằng só và chữ

+ Chữ ký của người lập và người chịu trách nhiệm về tính chính xác của nghiệp vụ. Các chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế thể hiện quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân phải có chữ ký của người kiểm soát và người phê duyệt, đóng dấu của đơn vị

- Các yếu tố bổ sung: Là các yếu tố không bắt buộc đối với mọi bản chứng từ tùy thuộc từng chứng từ để đáp ứng yêu cầu quản lý và ghi sổ kế toán mà có các yếu tố bổ sung khác nhau như phương thức thanh toán mà các yếu tố bổ sung khác nhau như phương thức thanh toán, phương thức bán hàng

Chứng từ kế toán là cơ sở ghi sổ kế toán và là cơ sở pháp lý cho mọi thông tin kế toán cung cấp, do đó chứng từ được dùng làm cơ sở ghi sổ kế toán phải là các chứng từ hợp pháp, hợp lệ tức là phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Chứng từ kế toán phải đảm bảo đúng nội dung, bản chất và quy mô của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính không được viết tắt, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo

+ Chứng từ kế toán phải phản ánh đúng mẫu biểu quy định, ghi chép chứng từ phải rõ ràng không tẩy xóa, sửa chữa chứng từ

+ Chứng từ phải đảm bảo ghi chép đầy đủ các yếu tố cơ bản theo quy định

+ Đối với chứng từ phát sinh ở ngoài lãnh thổ Việt Nam ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng việt phải đính kèm với bản chính tiếng nước ngoài

Công ty chúng tôi chuyên giải đáp những thắc mắc về những vấn đề có liên quan tới kế toán, kiểm toán, thuế, pháp luật kế toán, pháp luật thuế.

Các dich vu kiem toan của IAC Hà Nội bao gồm:

+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho doanh nghiệp

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế

+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên

+ Thực hiện kiểm soát tài chính nội bộ

+ Thực hiện kiểm toán theo yêu cầu

+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý,

+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương

+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán

+ Tư vấn về đầu tư tài chính

Xem thêm:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.