Những đặc điểm chung về tài sản cố định mà bạn cần biết

Tài sản cố định là tất cả tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi từ trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh của DN. Không chỉ vậy, TSCĐ là những tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soaát lâu dài của DN, có giá trị lớn và thời gian sử dụng trên 1 năm.

Tài sản cố định hữu hình

Là tư liệu lao động có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thôống không thể hoạt động được, nếu thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

- Chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

- Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy và có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên

Tài sản cố định vô hình

Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định ở trên đối với TCSĐ hữu hình, mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình.

Riêng các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là tài sản cố định vô hình tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nếu thỏa mãn đồng thời bảy điều kiện sau:

- Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc đồ bán.

- Doanh nghiệp dự định hoàn thành tại sản vô hình để sử dụng hoặc để bán.

- Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;

- Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;

- Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán và sử dụng tài sản vô hình đó.

- Có khả năng xách định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tại sản vô hình.

- Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho tài sản cố định vô hình.

Tài sản cố định thuê tài chính.

Tài sản cố định thuê tài chính là những TSCĐ mà doanh nghiệp cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn cho thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất tương đương với giá trị tài sản đó tại thời điểm kí hợp đồng.

IAC Hà Nội không ngừng phát triển với đội ngũ chuyên viên kấ toán nhiều năm kinh nghiệm trong nghề hứa hẹn mang đên cho bạn một nền tảng kế toán vững chắc theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam. Hãy đến với cếúng tôi, mọi ý kiến về kế toán, luật kế toán, các loại thuế, pháp luật về thuế sẽ được giải đáp. Các dịch vụ kiểm toán kế toán của IAC Hà Nội bao gồm:

+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho doanh nghiệp

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế

+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên

+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế

+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý,

+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương

+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán

+ Đào tạo nhân viên kế toán theo yêu cầu

Xem thêm:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.