Quy định chung về hình thức hạch toán mà doanh nghiệp của bạn cần tuân thủ

Hạch toán là nhu cầu thiết yếu của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải trang bị cho mình những kiến thức tốt nhất về hạch toán, kế toán và kiểm toán trong doanh nghiệp. Hãy cùng tham khảo những quy định chung về hình thức hạch toán trong doanh nghiệp nhé!

Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điêrm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán phù hợp phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán….

Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán của năm.

Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán phù hợp phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó, gồm: Các loại sổ và kết cấu các loại sổ, quan hệ đối chiếu kiểm tra, trình tự, phương pháp ghi chép các loại sổ kế toán

Doanh nghiệp lựa chọn hình thức kế toán cần lưu ý chọn cách ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính. Trường hợp ghi sổ bằng tay: Doanh nghiệp phải áp dụng một trong các hình thức kế toán, mẫu sổ kế toán theo quy định và được mở thêm các sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của đơn vị;

Trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính: Doanh nghiệp được lựa chọn mua hoặc tự xây dựng hình thức kế toán trên máy vi tính cho phù hợp. Hình thức kế toán trên máy vi tính áp dụng tại doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Có đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết cần thiết để đáp ứng yêu cầu kế toán theo quy định. Các sổ kế toán tổng hợp phải có đầy đủ các yếu tố theo quy định của chế độ sổ kế toán.

+ Thực hiện đúng các quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa chữa sổ kế toán theo uy định của Luật kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kế toán và quy định tại Luật kế toán và quy định tại chế độ kế toán này.

+ Doanh nghiệp phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện của phần mềm kế toán do Bộ Tài Chính quy định tại thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 để lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý vì điều kiện của doanh nghiệp.

Tại công ty chúng tôi, mọi ý kiến về kế toán, luật kế toán, các loại thuế, pháp luật về thuế sẽ được giải đáp. Các dịch vụ của IAC Hà Nội bao gồm:

+ Tư vấn pháp luật về kế toán, thuế cho doanh nghiệp

+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên

+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế

+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý,

+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương

+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán

+ Đào tạo nhân viên kế toán theo yêu cầu

Xem thêm:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.