Quy trình xây dựng quy chế trả lương cho DN

Một cơ chế trả lương phù hợp sẽ tạo động lực nâng cao năng suất và chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút và có được lòng trung thành của các cán bộ, nhân viên giỏi… Hãy cùng tìm hiểu về quy trình xây dựng một quy chế trả lương hợp lý trong DN.

Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như ngành nghề, uy tín của doanh nghiệp, môi trường làm việc này cơ hội thăng tiến… Một cơ chế trả lương phù hợp có tác dụng nâng cao năng suất và chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút và duy trì được những cán bộ, nhân viên giỏi.

Để đảm bảo cơ chế trả lương phát huy tính hiệu quả trong thực tiễn, thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế, Bạn cần nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng tới các bước xây dựng quy chế trả lương sau:

Bước 1: Xác định đơn giá và Quỹ tiền lương kế hoạch cả năm.

Bước 2: Xây dựng hệ thống chức danh và hệ số dãn cách

Bước 3: Xác định cách thức tính trả lương đến từng lao động

Bước 4: Xây dựng hệ thống đánh giá hoàn thành công việc, khen thưởng xử phạt.

Bước 5. Quy định về thời điểm và quy trình tính trả lương và các chính sách lương đặc biệt.

Bước 6. Ban hành, áp dụng và liên tục đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế

IAC Hà Nội tư vấn xây dựng cho doanh nghiệp một hệ thống quy chế trả lương hoàn chỉnh và cụ thể chính xác, tuân thủ theo luật định.

Các dịch vụ kiểm toán — kế toán của IAC Hà Nộibao gồm:

+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho doanh nghiệp

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế

+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên

+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế

+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý

+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương

+ Xây dựng quy chế trong doanh nghiệp

+ Xây dựng hệ thống thang bảng lương

Xem thêm:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.