ฟีเจอร์ใหม่ของ Figma จาก งาน Config Europe 2020

Image for post
Image for post

ธีมงาน Config ครั้งนี้ Figma มาพร้อมเป้าหมายใหม่ว่า จะสร้าง Tool ที่ทำให้การสร้าง Design System นั้นง่ายขึ้น พร้อมกับทำให้ Design + Code เข้าใกล้กันมาก

นี่คือสรุป Features ของ Figma ใหม่จาก Config Europe ที่ทั้ง Live now และ Upcoming

นี่คือสรุป Features ของ Figma ใหม่จาก Config Europe ที่ทั้ง Live now และ Upcoming โดยแบ่งเป็น 5 ฟีเจอร์หลัก ๆ คือ

Image for post
Image for post
https://www.figma.com/blog/config-europe-2020-new-feature-announcements/

Grouping Variant (coming in November)
หลายครั้งในการออก UI เรามักมีปุ่มอยู่หลายแบบเช่น Primary Secondary ฯลฯ ซึ่งปุ่มทั้งสองแบบมักมี State ตามมาเช่น Hover On-press Disable ซึ่งการ Group Variant ทำหน้าที่เหมือน css syntax ที่รวม Variants ของ State กลับเข้าไปอยู่ใน ปุ่ม(Component) เดียว

Image for post
Image for post
https://www.figma.com/blog/config-europe-2020-new-feature-announcements/

Interactive Components (launching in January)
สามารถทำ State ของ Component ใน Prototype ได้แล้ว เช่นการกดปุ่ม Toggle และ Checkbox ได้โดยที่สร้าง Frame แยกของ Component นั้นออกเป็นชิ้น ๆ แยกจาก Frame หลักได้

Image for post
Image for post
https://www.figma.com/blog/config-europe-2020-new-feature-announcements/

Auto layout แบบ CSS box model และ Flexbox 🤯 (coming in November)
สามารถทำ Padding ใน Container อีกทั้งยังทำให้ Element Fill Container ได้อีกด้วย

Image for post
Image for post
https://www.figma.com/blog/config-europe-2020-new-feature-announcements/

Instance Swap Menu (live now)
หาของได้ง่ายขึ้นด้วยการผ่าน Swap Menu ที่ทั้ง Search ได้และ Group Instance ที่คล้าย ๆ กันมาแสดงผลให้หาของได้ง่ายขึ้น

Image for post
Image for post
https://www.figma.com/blog/config-europe-2020-new-feature-announcements/

เปลี่ยน Tab Code เป็น Inspect (live now)
แยกย่อย Value ต่าง ๆ เช่น
Colors Shadows Content Typography Borders ฯลฯ ให้ Developer Copy and Paste ได้ง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Figma Blog

👉 อยากให้มีบทความเกี่ยวกับ Design อีก เลี้ยงกาแฟผู้เขียนได้ที่
https://ko-fi.com/thanon ☕️ 🙏

Written by

Product Designer at Ko-fi ☕️

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store