Thantap Chueaicham
Jan 31, 2018 · 2 min read

เทคนิคดีต้องขยายต่อ ! ทาลิปสร้าง “ปากกระจับ” ให้ดูน่าจูจู๊บบบบ

ริมฝีปากเป็นกระจับสวยได้รูปใครๆก็อยากจะมี แต่ถ้าจะให้ไปเจ็บตัวศัลยกรรมก็คงจะไม่ไหว !! วันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆ ที่ทำได้เองทุกวัน กับเทคนิคการทาลิปสติกให้ปากได้รูปกระจับสวยๆ อุปกรณ์มีไม่เยอะ แถมขั้นตอนก็ง่ายสุดๆให้สาวๆได้สนุกกับการเติมสีสันให้เรียวปากคู่สวยของเรา จะสไตส์ไหนก็ไม่มีพลาด! พร้อมแล้วไปดูกันเลยคร้าบบบบบบ

เทคนิคการทำปากกระจับ

1.ใช้ดินสอเขียนขอบปาก วาดกระจับปากเป็นเส้นทแยง

2. เส้นที่เขียนทั้งสองเส้น มองแล้วจะคล้ายเครื่องหมายกากบาทนะครับ

3. จากนั้นใช้ดินสอเขียนขอบปากด้านบน โดยวาดให้ตรงกับรูปปาก

4. ใช้ดินสอแท่งเดิม วาดขอบปากด้านล่าง วาดจากมุมปากเข้ามาถึงกึ่งกลาง ทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสองข้างทาง

5.ทาอีกข้างให้เหมือนกัน โดยทาลงตามลูกศรเหมือนขั้นตอนที่ผ่านมาเลยค่ะ

6.ทาปากด้านล่างให้ตามปกติเลยนะครับ

เทคนิคการทาปากแบบปากตุ๊กตา น่ารักฟรุ้งฟริ้ง

ลิปฝีปากน่ารักแบบตุ๊กตา น่าจูจ๊บเป็นที่สุดเลย!! วันนี้เราขั้นตอนในการทาลิปแบบนี้มาฝากกันคร้าบบ

ขั้นที่ 1

กลบสีริมฝีปากเดิมด้วยรองพื้น หรือแป้งแต่งหน้า แล้วทาทับด้วยลิปปาลม์เพื่อให้ริมฝีปากดูชุ่มชื้น

ขั้นที่ 2

ใช้ดินสอเขียนขอบปากสีชมพูอ่อน สร้างกรอบรูปคล้ายรูปหัวใจ แบบในภาพ

ขั้นที่ 3

เปลี่ยนมาใช้ดินสอเขียนขอบปากสีชมพูเข้มขึ้น โดยเขียนด้านในริมฝีปาก และขอบปากด้านบนแบบในภาพ

ขั้นที่ 4

ใช้ดินสอเขียนขอบปากสีชมพูเข้มขึ้น สร้างโครงรูปแบบกระจับ บริเวณริมฝีปากด้านใน

ขั้นที่ 5

ใช้แปรงขนาดเล็ก และไฮไลท์แบบฝุ่นทาบริเวณ กลางริมฝีปาก ด้านบนและล่าง และบริเวณขอบปากด้านข้างเพื่อเพิ่มแสงเงา

ขั้นที่ 6

เพิ่มความเป็นกระจับของปากด้วยการใช้ดินสิเขียนขอบปากลากเส้นไปจนถึงขาบปาก แต่เขียนเฉพาะด้านในริมฝีปาก

ขั้นที่ 7

เติมลิปกรอสแบบใสเพื่อเพิ่มความมันวาว

ขั้นที่ 8 เสร็จแล้วครับ!! สวยพร้อม

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับทริคเล็กๆน้อยสำหรับการแต่งหน้าในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสาวๆโต๊ะเครื่องแป้งไม่มากก็น้อบนะครับ ขอขอบคุณรูปภาพประกอบจากSprieee.netด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ👋🏻

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store