4 lý do chính tại sao nhụy hoa nghệ tây lại đắt?

1. Saffron là một thảo dược quý và tiện dụng để sử dụng hằng ngày

2. Quá trình thu hoạch nhụy hoa nghệ tây đầy kỳ công

3. Sản lượng thu hoạch thấp

4. Saffron chỉ trồng được ở Iran, Ấn Độ, một số nước châu Âu và Tây Á

--

--

Tôi là Thảo Nguyên. Tôi thích chia sẻ về dinh dưỡng cũng như cách làm đẹp bằng chế độ ăn uống và các nguyên liệu, phương thức hợp tự nhiên, hạn chế tối đa việc

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nguyên Saffron - Saffron Bahraman Chính Hãng

Nguyên Saffron - Saffron Bahraman Chính Hãng

Tôi là Thảo Nguyên. Tôi thích chia sẻ về dinh dưỡng cũng như cách làm đẹp bằng chế độ ăn uống và các nguyên liệu, phương thức hợp tự nhiên, hạn chế tối đa việc