15/5/17

Mình đã thi xong TCTT, đầu mình nhẹ nhàng hơn hẳn. Thứ 5 chỉ thi một môn liên quan tới toán nữa là mình sẽ rảnh hơn.

Mấy ngày này, ngồi kiếm trường mà bơ phờ. Gì chứ, cái ngành gì mà học bổng thì ít, mà gần như k phải học bổng nữa rồi. Mà dạng promotion của trường. =.=

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.