Dạo này mình cứ quẩn quanh với những suy nghĩ về người trẻ, về chuyện học, chuyện làm. Tự dưng thấy mình đang đứng giữa những dở dang, cuộc sống bề bộn quá. Về nhà, mình chỉ muốn kiếm 2 quyển sách để đọc, để vùi mình vào đó. Mà mình không thể kiếm ra được. Emile hay là về giáo dục với Walden — Một mình sống trong rừng. Chẳng nhớ mình đã cho ai mượn hay bỏ quên ở đâu đó. Chợt thấy có điều gì đó trượt qua kẽ tay mình. Cảm thấy buồn như mất đi vài người bạn thân thiết.

Like what you read? Give From Thao a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.