Không ngủ được

Hồi tối, mình đi uống trà sữa để đọc sách, ngốn 200 trang sách trong một đêm, làm bài tập. Đến lúc về nhà, mình chẳng thể ngủ được. Bây giờ đã hơn 4 giờ sáng rồi, mà mình không hề có cảm giác buồn ngủ nào. Hừm. Lại một ngày bị trật nhịp. Lần sau chừa cái tội uống trà sữa buổi tối rồi.

Mình đang nghe What are words. Nghe bài này mà muốn viết gì đó cho Đỏ. Nhưng lại thôi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.