Mình rất thích lúc người ta hồi hộp, run run trước khi biểu diễn, phát biểu hay thuyết trình. Đối với mình, đó không phải là thiếu tự tin, mà thực ra là biểu hiện sống động nhất về lòng nhiệt thành và mong muốn chiến thắng bản thân, một cái gì đó hình như thuộc về tuổi trẻ và những người giữ được tuổi trẻ.

Khi đã mòn mỏi, chán nản hay muốn buông xuôi, người ta cũng không còn hồi hộp nữa.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.