Save the day — 21.11.16

Hôm qua mình với Xanh nói chuyện với nhau. Xanh trở thành Tutor của một dự án mình rất thích. Xanh cảm ơn mình đã chia sẻ thông tin về dự án.
Rồi hôm qua, lần đầu tiên tụi mình tranh luận với nhau. Tụi mình đã dành cho nhau một khoảng thời gian vào nửa đêm tranh luận với nhau về người tị nạn (dĩ nhiên là tính theo giờ VN rồi, chứ không tính giờ ở chỗ Xanh ở). Xanh rất thích nói chuyện, tranh luận về những vấn đề này, còn mình thì không, hiếm khi nói đến. Vì thế giới của mình, mình thích nhiều thứ khác với Xanh. Nhưng mà hôm qua 2 đứa hào hứng lắm. Qua cách Xanh trả lời, phản biện lại với mình, mình có thể tưởng tượng ra được mắt của Xanh ánh lên niềm vui. 
Lúc mình nói Xanh là save the day, Xanh nói là do mình không thích nói những thứ về chính trị nên Xanh không tranh luận với mình. Nghe câu ấy mà thương Xanh ghê. Luôn trân trọng sự khác biệt, thế giới riêng của mình.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.