The nature

Đến Angkor mới thấy phần nào sức mạnh của tự nhiên tới các công trình của con người. Những rễ cây khổng lồ ôm gọn công trình, đền đài trong vòng tay vạm vỡ và đầy sức sống. Thật kỳ bí khi thấy những cây Gum tree vươn cao vài chục mét, thân óng ả với tán lá xanh rì mọc lên từ những phế tích mong manh do con người tạo nên.

Con người thì phù phiếm. Nay làm, mai đỏ là chuyện thường. Tự nhiên thì không như vậy. Kiên trì và bền bỉ. Làm cây là phải mọc. Làm lá là phải xanh. Chỉ cần có hạt mầm, có sự sống là có cây

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.