Tiến hay lùi

Mình thích, rất thích bạn. 
Bạn cũng ngỏ lời với mỉnh rồi

Mà do hèn quá, với lại thấy không sẵn sàng nên mình lùi lại vài bước. 
Ghi ra đây, để nhớ về tối 18.5.17