Tiến hay lùi

Mình thích, rất thích bạn. 
Bạn cũng ngỏ lời với mỉnh rồi

Mà do hèn quá, với lại thấy không sẵn sàng nên mình lùi lại vài bước. 
Ghi ra đây, để nhớ về tối 18.5.17

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.