Về Chí Cường

Mấy hôm nay thật khó khăn. Nhưng mừng vì thấy rất nhiều người tốt, rất rất nhiều tấm lòng, để mình dù thấy những chuyện xấu xa, nhưng chưa bao giờ hết niềm tin ở con người.
Cũng mừng vì thằng bạn trẻ trâu, vô tư chọc ngoáy nhau ngày nào giờ đã lớn, và luôn là đứa sống tình nghĩa. Bình thưởng, hở ra là đá đểu nhau, từ lúc học Đại Học không gặp nhau được nhiều, nhưng lúc nào gặp chuyện thì không vắng mặt, dốc lòng dốc sức giúp đỡ, bằng đủ mọi cách khác nhau, dù công khai hay âm thầm, lặng lẽ. Đã biết nói với nhau: “Là bạn mình, phải đứng về phía nó và ủng hộ nó đến cùng”, đã biết làm thế nào để giúp bạn sống tốt, sống tích cực chứ không chỉ biết tếu táo bàn nhau đi ăn đi chơi nữa. 
8 năm kể từ ngày tao với mày học cùng đội tuyển Tin hồi cấp 2, mày luôn ở cạnh tao, giúp đỡ tao.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated From Thao’s story.