Giải pháp cho việc đi dây điện tại nhà hợp thẩm mỹ

giải pháp đi dây hiện đại nhất là giải pháp đi ống cứng, vừa thẩm mỹ, an toàn lại tiện dụng. Tuy nhiên, nó lại đòi hỏi nguồn nhân lực cao nên kéo theo giá thành cũng cao. Giải pháp này là chôn trước, định vị những ống nhựa cứng âm tường, sàn, trên trần về đúng các vị trí mặt hạt công tắc, ổ cắm, vị trí thiết bị (đèn, quạt)… Sau đó mới luồn dây theo các ống đó trong giai đoạn sau – thường là giai đoạn hoàn thiện công trình.

Đi dây điện là một quá trình khá rắc rối, phải tuân theo nguyên tắc nhưng trên thực tế thì lại gạp nhiều trường hợp phát sinh do năng lực cua thợ điện hay do chủ nhà chủ quan, bất cẩn. Vì vậy, bạn phải nắm vững các nguyên tắc để đảm bảo an toàn trong việc lắp đặt hệ thống dây điện cho ngôi nhà của bạn.

Tags: cap dien

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.