Временски распоред на оброци

Coach Josif
Sep 8 · 2 min read
Временски распоред на оброци
Временски распоред на оброци

Веќе долго време се дискутира за тоа како да изгледа стандарден распоред на исхраната. Сите ги знаеме народните верувања: „не јадете по 7 часот навечер ако сакате да ослабете“, „наутро, прво напијте се чаша топла вода со лимон“ и уште многу други. Некои концепти се научно докажани, а некои не се, но всушност сончевиот циклус влијае врз голем дел процеси што се случуваат во телото, а тука спаѓа и варењето на храната.

Хронобиологијата е гранка од биологијата што го проучува ритамот на живите организми. Голем дел од процесите кои се од физиолошко и нутритивно значење за телото се случуваат во циклус од 24 часа. Надворешните сигнали, како што се светлината и темнината, звуците, времето, јадењето и пиењето, влијаат врз биолошкиот часовник. Неодамнешни истражувања покажуваат дека времето кога јадеме има значајна улога во регулирање на телесната тежина. Во едно испитување, во кое учествуваа луѓе што следат начин на исхрана за да ја намалат телесната тежина, се покажа дека лицата што покасно го јадеа главниот оброк (по 15:00 ч.) изгубија значително помалку килограми од лицата што јадеа порано (пред 15:00 ч.)1. Но, сепак тоа не значи дека не треба да јадеш ништо попладне како што повеќете од вас се плашат.

Ви се спие?

Прочитај ја целата статија на следниот линк.

Ако ти се допадна ова што го читаше ќе ми значи да стиснеш на аплаузот 👏 и можеби да ја препорачаш статијава некому на кого му е потребна. Ако сакаш да прочиташ, слушнеш или видиш уште некоја содржина може да ги посетиш некој од линковите:

Facebook
Medium
YouTube
Soundcloud

Coach Josif

Written by

Josif Damjanov - Entrepreneur ✔💡 Health & Wellness B/Vloger. Herbalife Member💊 Love to inspire 🔥🔥🔥 https://josifdamjanov.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade