Колку протеин ви треба во текот на денот?

Coach Josif

Количината протеин што треба да ја внесувате секој ден зависи од повеќе фактори, како што е вашата тежина и колку мускули имате — не само дали сте маж или жена.

Секој човек има различни калориски потреби, па зошто тоа да не е случај и со протеинот? Сепак, луѓето се со различна големина, а нивната телесна композиција многу варира — затоа е логично дека многу ќе варираат и протеинските потреби. Не е логично маж од 100 кг. кој работи како градежен работник и вежба бодибилдинг да има исти протеински потреби како банкарски службеник од 68 кг. кој поголем дел од денот седи во канцеларија, а навечер лежи на каучот.

Протеинот е многу важен за одржување чиста телесна маса (со други зборови, сè освен масните наслаги), така што дневната количина протеин што треба да ја внесете донекаде зависи и од тоа колку имате чиста телесна маса. Најдобро е да утврдите каква е вашата телесна композиција (некои ваги ги мерат тие параметри) за да знаете колку имате чиста телесна маса. Потоа лесно ќе пресметате колку протеин ви треба, а тоа е 1–2 грама протеин на половина килограм телесна маса (односно, околу 2–3 грама протеин на 1 килограм телесна маса).

Прочитај ја целата статија на следниот линк.

Ако ти се допадна ова што го читаше ќе ми значи да стиснеш на аплаузот 👏 и можеби да ја препорачаш статијава некому на кого му е потребна. Ако сакаш да прочиташ, слушнеш или видиш уште некоја содржина може да ги посетиш некој од линковите:

Facebook
Medium
YouTube
Soundcloud

Coach Josif

Written by

Josif Damjanov - Entrepreneur ✔💡 Health & Wellness B/Vloger. Herbalife Member💊 Love to inspire 🔥🔥🔥 https://josifdamjanov.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade