Review Code-a-thon

ງານ code-a-thon ປະຈຳວັນທີ່ 13–05–2017 ໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ສະຖານທູດອາເມລິກາເກົ່າ ເຊິ່ງເປັນງານທີ່ທາງ ສູນອາເມລິກາ (ACT) ຮ່ວມມືກັນກັບ ທາງທີມງານ GDG Vientiane ແລະ Vientiane Maker Club ຮ່ວມມືກັນຈັດຂື້ນ. ເຊີ່ງງານໄດ້ເລີ່ມ ເວລາ 9:00 - 9:20 ເຊິ່ງຕົວແທນຂອງ GDG Vientiane ກໍໄດ້ກ່າວສະເໝີຄ່າວໆກ່ຽວກັບກຸ່ມ GDG ແລະ ທາງ TinTin ເຊີ່ງເປັນ Director ຂອງ ACT ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ACT.

9:20 - 9:50 ນຳສະເໝີກຽວກັບ Introduction to IoT (Internet of thing) ໂດຍນຳສະເໝີກ່ຽວກັນ Technology ຂອງ IoT ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ວຽກງານໃນປັດຈຸບັນສາມມາດໃຊ IoT ເຂົ່າຊ່ວຍໄດ້ແນວໃດແດ່ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງເຊິ່ງຫາກໃຜໄດ້ມາເຂົ້າຮ່ວມຟັງຈະເຂົ້າໃຈດີ

9:50 - 10:30 ນຳສະເໝີກ່ຽວກັບ IoT Showcase From Real Project ເຊີ່ງເປັນຫົວຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ກຳລັງມາແຮງໃຈປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ໄດ້ວິທະຍາກອນຈາກສະມາຊິກຂອງ GDG Vientiane ແລະ ທັງເປັນສະມາຊິກຂອງ Vientiane Maker Club ຂື້ນແບ່ງປັນກ່ຽວກັບປະສົບການຈິງ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາ IoT ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນການປູກເຫັດນາງລົມ ໂດຍການໃຊ້ ເຊັນເຊີເຂົ້າໃນການກວດຈັບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມໃນຫ້ອງເລື້ອງເຫັດ ໂດຍການການໃຊ້ບອດ Arduino ທີ່ເປັນອຸປະກອນໃນການສ້າງສິ່ງປະດິດທາງ IoT ມາປະຍຸກໃຊ້ ແລະ ຂຽນໂປຣແກຣມພາສາ C Arduino ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງມັນເປັນຂໍ້ດີຄື ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຫົດນ້ຳເຫັດເອງທຸກໆມື້ ແຕ່ໃຫ້ເຊັນເຊີ ເຮັດໜ້າທີ່ແທນໂດຍການກຳນົດອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມໄວ້ ຍົກຕັວຢ່າງ ອຸນຫະພູມປົກກະຕິດໃນຫ້ອງປູກເຫັດ 22 C ເຮົ່າກໍກຳນົດຄ່າວັດແທກໃນເຊັນເຊີໄວ້ປະມານ ≤ 22C. ຖ້າຄ່າທີ່ໄດຈາກເຊັນເຊີສູງກ່ວາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 22C ອຸປະກອນຈະເຮັດວຽກ ແລະ ເປີດລະບົບນ້ຳອັດຕະໂນມັດ (ສະຫຼຸບແມ່ນ: ປູກແລ້ວໆ ມີແຕ່ໄປເກັບມາກິນຢ່າງດຽວບໍ່ຕ້ອງທຽວໄປຫົດນ້ຳ)

10:30 - 12:00 Group Activity ເຊິ່ງກ່ອນການຈັດກຸ່ມກໍໄດ້ມີການນຳສະເໜີ ຄ່າວໆກ່ຽວກັບຂອງຫຼິ້ນ ທີ່ທາງ ACT ໄດ້ກະກຽມໄວ້ໃຫ້ ເຊິ່ງລວມໆກໍມີ: Osmo Coding, Makey Makey, Little Bits ແລະ Kano ເປັນຫຼັກ. ຈາກນັ້ນກໍຈັດກຸ່ມໝູນວຽນກັນຫຼີ້ນ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈແຕ່ລະອັນ. ໝາຍເຫດ: ເຄື່ອງຫຼີ້ນເຫຼົ່ານີ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າໄປນັ່ງຫຼີ້ນໄດ້ທີ່ ACT.

12:00 - 13:00 ພັກກິນເຂົ້າທ່ຽງ

13:00 - 14:00 ກັບຈາກການພັກກິນເຂົ້າດື່ມນຳ ແລະ ກັບຄືນເຂົ້າມາໃນຊ່ວງບ່າຍ ທາງວິທະຍາກອນກໍໄດ້ບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບ Introduction to Start Kit (Ardiuno) ຄ່າວໆພໍຫອມປາກຫອມຄໍກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງ Arduino.

14:00 - 16:30 Let’s Start Coding ນຳພານ້ອງໆ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮວມສ້າງສິ່ງປະດິດໂດຍການໃຊ້ບອດ Arduino ແລະ ຂຽນໂປແກຮມຄວບຄຸມກັນສົດໆ ເຊິ່ງນ້ອງໆກໍໄດ້ພາກັນສ້າງລະບົບໄຟກະພິບ ໂດຍຂຽນໂປຣແກຣມຄວບຄຸມເວລາໃຫ້ດອກໄປແຕ່ລະດອກຖັດກັນຫຸ່ງເປັນຈັງຫວະ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີແສງເພື່ອຈຳລອງການປິດເປີດໄປແບບອັດຕະໂນມັດ.

ສະຫຼຸບງານ: ຜູ່ທີ່ໄດ້ມາຮ່ວມງານນີ້ຖືວ່າຄຸ້ມສຸດຄຸ້ມເພາະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ລົງມືສ້າງນະວັດຕະກຳອັນໃໝ່ຈິງ ລວມທັງພື້ນຖານການຂຽນໂປຣແກຣມຄວບຄຸມອຸປະກອນໃນເບື່ອງຕົ້ນ ແລະ ສາມາດນຳໄປຕໍ່ຍອດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.