ODF quang là gì? hộp phối quang là gì? tủ phối quang là gì?
The gioi cap quang
13

Hộp phối quang là tên viết tắt của Optical Distribution Frame, nghĩa là chúng được sử dụng như là một nơi để tập trung, chúng bảo vệ các mối hàn cáp quang bên trong ODF và phân phối các điểm kết nối quang này đến các thiết bị khác trong hệ thống mạng như là bộ chuyển đổi quang điện — media converter.

Like what you read? Give The gioi cap quang a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.