Chi phí lắp đặt và thay thế cửa đi chính cho ngôi nhà

Cửa đi chính là cánh cửa ra vào bên ngoài của ngôi nhà hoặc ở mặt trước, mặt tiền, sử dụng để đi vào hoặc đi ra khỏi nhà. Cửa đi chính là tâm điểm bên ngoài của ngôi nhà, bên cạnh việc cung cấp lối vào nhà, nó còn rất quan trọng để tạo ấn tượng đầu tiên.

Cửa đi chính nên được lắp đặt bởi nhà cung cấp chuyên nghiệp để đảm bảo an ninh và bảo vệ thích hợp khỏi các yếu tố môi trường và con người. Có nhiều bước và quy trình liên quan khi cài đặt cửa ra vào, vì vậy bắt buộc phải hoàn thành đúng cách.

Chi phí trung bình để lắp đặt cửa ra vào dao động từ 10 triệu đến 20 triệu. Giá này thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm thương hiệu, vật liệu, loại, phụ kiện, phí vận chuyển, v.v.

Image for post
Image for post

Cách đo cửa đúng cách

Bất cứ khi nào bạn muốn lắp đặt và thay thế cánh cửa, bạn cũng cần phải biết đến kích thước của cửa. Đây là bước đầu tiên khi tiến hành mua và lắp đặt cửa, vậy cách đo cửa đúng cách như thế nào? Bạn sẽ không muốn về nhà với một cánh cửa quá nhỏ hoặc quá lớn so với khung cửa của bạn.

Có một số bước mà bạn nên thực hiện để đo một cánh cửa đúng cách. Đầu tiên, bạn cần phải đo chiều rộng của cửa, phải đo từ cạnh trái sang cạnh phải, theo chiều ngang. Làm điều này tại 3 vị trí khác nhau và ghi lại các phép đo nhỏ nhất. Tiếp theo, bạn cần do chiều cao cửa. Đo cửa từ trên xuống dưới, theo chiều dọc. Cũng làm điều tương tự tại 3 vị trí khác nhau và ghi lại kích thước nhỏ nhất. Cuối cùng là đo chiều dày cửa (hay chiều dày của tường). Bằng cách làm theo ba bước sau, bạn sẽ có thể đo chính xác các phép đo trên cửa.

Để chắc chắn, bạn cần tham khảo thêm bài viết:

Các bộ phận của cánh cửa

Nếu bạn quan tâm đến việc cài đặt một cửa ra vào mới, có nhiều thành phần khác nhau cần được xem xét. Giá của các bộ phận này dựa trên cửa ra vào có kích thước tiêu chuẩn cao 2m và rộng 1 đến 1.8m. Nếu những bộ phận này cần được thay thế hoặc mua, điều này có thể thêm vào tổng chi phí lắp đặt cửa.

Image for post
Image for post

Bản lề: bản lề cửa 1 là những miếng kim loại được lắp đặt trên cửa và khung. Chúng được sử dụng để đảm bảo rằng một cánh cửa mở ra và đóng lại đúng cách. Trung bình, mua bản lề từ 300.000–500.000 VND.

Khung cửa: khung cửa là khung mà cửa được lắp vào. Khung cửa gỗ mới, tùy thuộc vào thương hiệu, sẽ có giá từ 1.300.000–2.000.000 VND. Một số cửa hiện đại như cửa thép vân gỗ, cửa nhựa lõi thép thì không cần tính giá khung, bởi khung và cửa đi liền với nhau.

Kính: 1 tấm kính thường được chèn vào các pano trong cửa. Đây là một chi phí khác để xem xét. Các tấm kính có giá dao động từ 1.000.000–2.000.000, tùy thuộc vào kích thước của tấm, thương hiệu và loại kính sử dụng.

Khóa cửa: Khóa là phụ kiện được đặt ở mặt trước cửa, sử dụng để mở cửa. Một khóa cửa mới cho cửa ra vào có thể dao động từ 600.000–2.000.000 VND. Bên dưới là 1 số thương hiệu khóa cửa bạn nên xem xét:

Image for post
Image for post

Giá các loại cửa trên thịtrường

Có nhiều loại cửa khác nhau mà bạn phải xem xét khi mua cửa ra vào. Dưới đây là các loại cửa khác nhau và giá trung bình của chúng. Một lần nữa, giá cả khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu, chất liệu và màu sắc. Giá cả trong biểu đồ này dựa trên cửa ra vào có kích thước tiêu chuẩn cao 2m và rộng 1 đến 1.8m.

Image for post
Image for post

Chất liệu làm cửa

Có nhiều loại vật liệu khác nhau để lựa chọn khi lắp đặt cửa ra vào. Bảng này minh họa các loại khác nhau, ưu và nhược điểm và chi phí của các cửa vật liệu khác nhau. Điều này dựa trên một cửa ra vào có kích thước tiêu chuẩn cao 2m và rộng 1 đến 1.8 m.

Image for post
Image for post

Các chi phí và xem xét khác

Nếu bạn yêu cầu loại bỏ và xử lý một cánh cửa cũ hiện có, giá này trung bình khoảng 200.000–500.000 mỗi cửa.

Hãy chắc chắn rằng cánh cửa mới có cùng số đo với cửa cũ để tránh tạo thêm công việc không đáng có.

Image for post
Image for post

Một số công ty sẽ cung cấp một mức giá chiết khấu để cài đặt nhiều cửa, vì vậy nên cài đặt tất cả các cửa của bạn cùng một lúc.

Hãy chắc chắn bạn hiểu biết về chế độ bảo hành cửa của bạn. Các thương hiệu khác nhau cung cấp bảo hành từ 1 năm đến 25 năm.

Có thể bạn sẽ quan tâm đến nhất của chúng tôi, hãy liên hệ ngay hotline 0914.860.455.

Xem thêm:

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store