David har bestämt sig för att köpa en bil för att kunna pendla till jobbet mer effektivt och spara otroliga mängder tid motför att åka lokaltrafik. David har ett välbetalt arbete och har lyckats senaste året spara ihop 100.000kr kronor. Han sätter sig och skriver ner sina krav och behov på ett papper för att lättare kunna identifiera vilken typ av bil han söker. Han är ensamstående, vilket betyder att storleken på bilen har mindre betydelse. Däremot så har han som hobby att åka till stugan på helgerna med vänner, detta innebär oftast rätt mycket packning så vi kan direkt…


Detta är väl kanske det vanligaste vi svenskar är ute efter när det handlar om att börja investera. Vårt pensionssystem I Sverige idag är allt ifrån säkert och det oranga kuvertet som kommer varje år kan lika gärna vara skrivet I hieroglyfer. Hur mycket pengar vi får I pension är I 100% av fallen bara generella estimationer, och har egentligen ingen substans då det är omöjligt att förutspå det framtida ekonomiska klimatet.

Om våra pensionsfonder inte går som planerat, och inte följer inflationen, kommer då mina 12.000kr I månaden räcka 20–30 år I framtiden? Mest troligen inte.

När du fyllt…

Amadeus Löfgren

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store