Cám ơn bài viết rất hữu ích của chị ạ, sắp tới em có đi nộp visa cho em và mẹ, chị vui lòng cho em…
Krystel Vu
1

Oh, quá xin lỗi bạn vì đã lâu mình không check trang của mình (đi chơi hơi nhiều mà lười viết nên vậy đó :”>), không biết bạn đã nhận visa và đi HQ chưa?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.