Thiết kế website nội thất

Một website nội thất chuyên nghiệp cần cho khách hàng thấy được những gì mình đã làm thông qua portfolio.

Công nghệ để làm nên website cũng là yếu tố quyết định. Hiện nay chúng ta dùng những công cụ như HTML5 và CSS3 về mảng thiết kế.

Còn lập trình thì chúng ta có thể dung PHP.

Màu sắc cũng cần phải được tinh chỉnh sao cho hài hòa với sản phẩm trên website tránh trường hợp nhình vào như bảy sắc cầu vồng.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đậy.

Like what you read? Give Mona Media a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.