Với việc áp dụng và làm theo những nguyên tắc làm website sau đây sẽ giúp Google có thể tìm kiếm, lập chỉ mục và xếp hạng thứ tự cho trang web của bạn. ngay cả khi bạn không thực hiện đề xuất nào trong số các đề xuất sau đây, thì chúng tôi rất khuyến khích bạn hết sức lưu ý tới “Nguyên tắc về Chất lượng”.

Dựa trên nguyên tắc này đưa ra một số hoạt động không hợp pháp nên có thể dẫn tới việc website bị xoá bỏ hoàn toàn khỏi chỉ mục của Google hay bị phạt. Khi một trang web bị phạt thì trang web đó sẽ không được hiển thị trong phần kết quả tìm kiếm trên Google.com hay bất kỳ trang web đối tác nào của Google.

Để thiết kế website bán hàng vừa có các liên kết văn bản và phân tầng rõ rang thì mỗi trang phải được truy cập từ ít nhất một liên kết văn bản tĩnh tới web.

Việc cung cấp một sơ đồ trang web tới người dùng của bạn với các liên kết chỉ tới những phần quan trọng trong một trang web. Khi sơ đồ trang web có tới hơn 100 liên kết, thì chúng tôi khuyên bạn nên chia sơ đồ trang web cunar mình thành nhiều trang riêng lẻ.

Để làm website hữu ích cùng với lượng thông tin phong phú và đa dạng thì yêu cầu viết các trang mô tả cần phải rõ ràng và chính xác trong nội dung của bạn.

Nên nghĩ tới những từ ngữ mà người dùng sẽ nhập vào để tìm trang web của bạn và yêu cầu đảm bảo rằng trang web của bạn bao gồm các từ này.

Cố gắng tối đa sử dụng văn bản thay vì những hình ảnh để hiển thị các tên, nội dung nói tới, hay liên kết quan trọng. Vì thu thập dữ liệu của Google không thể nhận ra được văn bản có trong hình ảnh.

Nên chú ý đảm bảo rằng các phần tử trên <title> và các thuộc tính alt đều được mô tả rõ ràng và chính xác nhất có thể.

Hãy kiểm tra xem trên liên kết có gãy không và sửa lại HTML.

Việc bạn quyết định sử dụng các trang động (tức là URL có chứa ký tự “?” ) thì hãy nhớ không phải mọi trình thu thập thông tin trên công cụ tìm kiếm đều có thể thu thập hết thông tin ở các trang động tốt như ở trên các trang tĩnh. Việc này giúp cho các thông số được rút ngắn và ít số hơn.

Khi giữ số lượng các liên kết lớn hơn một trang đã cho ở một con số hợp lý (ít hơn 100).

Bạn đang cần làm website để quảng bá sản phảm dịch vụ hãy lien hệ với chúng tôi để được hỗ trọ và tư vấn thiết kế website chuẩn seo

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.