16 Feb 2017

As ever, tui lại invite mọi người trở thành travelling partner trong dream trip của tui tới dream land trong năm nay. Cảm giác đi rủ mà biết đến 70% người ta sẽ không đi mà vẫn phải làm feeling tired thật :(. Tui muốn sống trong một thế giới mà mọi người feeling okay với việc a female travelling alone để never will people ask me silly questions về việc này nữa :((. Để tui được cảm thấy proud và encouraged về việc này, để tui được being myself và enjoying my life this way với ạ :(

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.