Үхэл-Эхлэл?

Би заримдаа гайхдаг.. бас айдаг.

Үхэх ямар бол? Бүх зүйлс харанхуй эсвэл зүгээр л бүх зүйл үгүй болох мэт байдаг болов уу? гэдгээс айдаг.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Thijs Bos’s story.