10 ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເຈົ້າໂສດ

  • 1 ເຈົ້າຂາດຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນໂຕເອງຄິດວ່າໂຕເອງຂີ້ລ້າຍ😅ເລີຍບໍ່ກ້າຄົບໃຜ
  • 2 ມັກເຂົາແຕ່ເຂົາບໍ່ມັກ
  • 3 ເວລາມີຄົນມາບອກຮັກເຈົ້າກັບປະຕິເສດ
  • 4 ຄວາມບໍ່ເຫັນດີຂອງຄອບຄົວ
  • 5 ຍັງຮັກແຟນເກົ່າ
  • 6 ມີອາດີດທີ່ເຈັບປວດ
  • 7 ຄວາມຂີ້ອາຍ ແລະ ຍ້ານຫມູ່ເຍີ້ຍ
  • 8 ຍັງເລືອກບໍ່ໄດ້ ສະເປັກໃຫມ່ຕະຫລອດເຫັນຜູ້ນີ້ງາມກະມັກຜູ້ນັ້ນງາມກະມັກ
  • 9 ຖານະບໍ່ສົມກັນ
  • 10ຍ້ອນແຟນບອກເລີກ( ມຶງໂສດແນ່ນອນ )
Like what you read? Give Thip Dpch a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.