Och det är plattformsspåret som gäller. Vägen in i användarens vardag går både genom det relevanta innehållet och genom att vi blir ett verktyg.
Hej Fredrik! (Ledsen för sent svar.)
Katarina Ellemark
1

Låter intressant. Att gå från nyhetsleverantör till att också bli ett socialt verktyg kan ju vara helt rätt väg att vandra. Låter som att din analys är klockren på den punkten. Att användaren idag (inklusive jag själv) hela tiden (tvingas) flytta fokus mellan olika funktioner i olika syften, men på samma enhet gör ju bilden splittrad och konkurrensen extrem för er leverantörer. Att då erbjuda flera av dessa funktioner, nyheter och socialt/lokalt, kan vara att uppfylla ett verkligt need. Frågan är väl då om det överhuvudtaget är möjligt att sno åt sig användare från Facebook? Om er tjänst är gratis, så bör det gå. Är den koppladen till plus, så är det omöjligt. Med stor volym av nya användare, gratis, så får ju era annonsörer en helt ny expineringsyta. Spännande att se var ni landar!

Like what you read? Give Fredrik Nilsson a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.