Điềm báo từ hiện tượng GIẬT MẮT PHẢI NỮ

NHÁY MẮT BÊN PHẢI
từ 23h — 1h: Có rượu thịt, ăn uống.
từ 1h — 3h: Có người thân nhắc nhở.
từ 3h — 5h: Sắp có tin lành đem đến.
từ 5h — 7h: Tài lợi bất ngờ.
từ 7h — 9h: Có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đến tụng đình.
từ 9h — 11h: Có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát.
từ 11h — 12h: Đề phòng tai nạn hoặc mất của.
Xem giải mã hiện tượng full 24h tại =>> Giật mắt phải nữ toàn bộ các lý giải tử vi khoa học 
NHÁY MẮT BÊN TRÁI
từ 23h — 1h: Giờ có bạn bè ở xa về.
từ 1h — 3h: Giờ buồn bực do người trong thân gây ra.
từ 3h — 5h: Có người mang tài lợi đến.
từ 5h — 7h: Có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong vài ngày.
từ 7h — 9h: Có khách quấy rầy.
từ 9h — 11h: Có người mời ăn uống.
từ 11h — 12h: Có người đem tin vui về.
từ 13h — 15h: Có tin vui.
từ 15h — 17h: Gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.
từ 17h — 19h: Có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn.
từ 19h — 21h: Việc suy tính trong lòng sắp thành sự thật.
từ 21h — 23h: Có khách quý đến nhà.

>>>Xem thêm ca nhac tay bac hiểu thêm về văn hóa vùng cao

Like what you read? Give Thắm Thắm a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.